Pravidla FB soutěže

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže vyhlášené s příspěvkem na facebookové stránce Profi Press ze dne 25.5. 2021 (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tento statut může být pořadatelem pozměněn formou písemných dodatků. Pořadatelem soutěže v České republice je Profi Press s.r.o., se sídlem Praha, J. Masaryka 2559/56b, PSČ 120 00, IČ: 27098508 (dále jen „pořadatel“). Harmonogram soutěže: Soutěž probíhá v době od 25.5. 2021 do 27.5. 2021 do 20:00 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

1. Registrace: Do soutěže se zaregistruje uživatel Facebooku, který pod soutěžní příspěvek zveřejněný dne 25.5. 2021 na facebookové stránce Profi Press vloží do komentáře svou odpověď na otázku/úkol, a zároveň dá like naší facebookové stránce Profi Press.

2.Vyhodnocení soutěže. Po konci soutěže, dne 28.5. 2021, vybere pracovník marketingového oddělení organizátora 1 výherce nebo výherkyni, který/á se přiblíží nejblíže správné odpovědina soutěžní otázku. Vítěz/ka bude vyhlášen/a dne 28.5. 2021 na facebookové stránce Profi Press.

3. Soutěžící. Soutěžícím se může stát fyzická osoba nad 15 let, která zašle svůj komentář do soutěže pod daný příspěvek, dle pravidel uvedených výše.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána.

Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Každý soutěžící může publikovat pouze jednu odpověď.

3. Ceny v soutěži. Výherce získá knihu Domácí recepty z farmy, dostupnou na https://www.profipress.cz/. Výherce bude zároveň ve facebookovém postu vyzván, aby organizátorovi prostřednictvím facebook zprávy zaslal poštovní adresu pro doručení výhry. Doručovací adresu je potřebné zaslat do 10 dní od zveřejnění jména výherce. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou. Organizátor zabezpečí doručení výhry výherci bezodkladně po skončení soutěže. Organizátor nezodpovídá za nedoručení nebo poškození výhry.

4. Všeobecná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje na žádost soutěžícího zlikvidovány. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

V Praze dne: 24.5. 2021 – pořadatel soutěže